jueves, 6 de mayo de 2010

O Teixo (Taxus baccata)A autora da foto é Soledad Felloza

Teixedal de Casaio en Pena Trevinca Ourense

Imaxes tomadas destas páxinas:

http://www.fotonatura.org/galerias/general/197747/

http://www.manuelgago.org/blog/index.php/2008/05/07/proxecto-dous-miles-5-o-teixedal-de-casaio-en-pena-trevinca/
(nesta páxina encontraredes máis fotografías do Teixedal de Casaio e un video que vale a pena velo)

É unha das árbores máxicas dos celtas, e o seu culto déixanos aínda hoxe en día unha grande cantidade de ritos entre os pobos descendentes da antiga cultura celta.

Segundo algúns historiadores o suicidarse con veleno de teixo era algo común entre tribos celtas. A cantidade de teixos existentes, en ermidas, igrexas e cemiterios dan conta da importancia relixiosa desta árbore aínda hoxe. Así por exemplo en Inglaterra e Galés din que o teixo fai fuxir ao diaño. Na Bretaña Francesa dise que só pode haber un teixo en cada cemiterio, e así cada raíz chega á boca de cadanseu cadáver. Esta lenda en Gran Bretaña, di que chega á boca dos mortos para así sacar os segredos que non se dixeron en vida e estes percorren o teixo ata que son liberados ao vento polas follas.

O teixo é a árbore máis lonxeva da natureza. Existen exemplares míticos, como o teixo de Ankerwyke, situado a beiras do río Támesis, en Gran Bretaña, ao que se lle supón unha idade non inferior aos 2.500 anos. A árbore asistiu ao xuramento da Carta Magna no ano 1215.

Un vella lenda irlandesa conta que o mosteiro de San Albeus foi fundado por orde dun anxo sobre un cume chamado Ymlech Ibuir (topónimo que simboliza a presenza do teixo). Outra lenda irlandesa cita a fada Fand, a cal vive baixo un teixo en Cend Tracha, xunto ao dolmen do mesmo nome. Así mesmo en Asturias hai censadas máis de 200 ermidas e igrexas cun teixo á beira.

O teixo escocés de Foringall supera os 2000 anos e antigamente había unha igrexa e un monumento funerario.

A madeira de teixo é imputrescible. Unha calidade que explica por que os viquingos a utilizaban para soster as velas das súas embarcacións. Ata o século XV os ingleses construían os seus arcos con este material, pola súa formidable elasticidade.

Na provincia de Ourense hai un bosque de Teixos sensacional, o Teixedal de Casaio, é un prodixio da natureza, único en Europa, ocupa unha ladeira de pena Trevinca desde hai centos de miles de anos, é un bosque único, singular. Tamén no Xurés e no Courel hai teixos. Por suposto hai teixos en moitos cemiterios galegos.

Segundo a lenda Robin Hood e Maid Marian coñecéronse e casaron á sombra dun teixo, que aínda se conserva no cemiterio anexo á igrexa de San Cuthbert, en Doveridge. Trátase dun teixo femia de máis de mil anos.
Shakespeare utiliza o poderoso veleno do teixo para asasinar a Hamlet.

Segundo Vicente Risco os galaicos que trataban de frear o avance das tropas romanas suicidáronse colectivamente no monte Medulio engulindo o veleno extraído do teixo.

A árbore máis vella de Europa é un teixo, está en Fortingall (Escocia). Ten 5.000 anos e conserva unha vitalidade desbordante. A lenda sostén que baixo as súas pólas naceu Poncio Pilato.Versión en castelán


El Tejo

Es uno de los árboles mágicos de los celtas, y su culto nos deja aún hoy en día una gran cantidad de ritos entre los pueblos descendientes de la antigua cultura celta.

Según algunos historiadores el suicidio con veneno de tejo era algo común entre tribus celtas.La cantidad de tejos existentes, en ermitas, iglesias y cementerios dan cuenta de la importancia religiosa de este árbol aun hoy. Así por ejemplo en Inglaterra y Galés dicen que el tejo hace huir al diablo. En la Bretaña Francesa se dice que sólo puede haber un tejo en cada cementerio, y así cada raíz llega a la boca de un cadáver. Esta leyenda en Gran Bretaña, dice que llega a la boca de los muertos para así sacar los secretos que no se dijeron en vida y estos recorren el tejo hasta que son liberados al viento por las hojas.

El tejo es el árbol más longevo de la naturaleza. Existen ejemplares míticos, como el tejo de Ankerwyke, situado a orillas del río Támesis, en Gran Bretaña, al que se le supone una edad no inferior a los 2.500 años. El árbol asistió, al juramento de la Carta Magna en el año 1215.

Uno vieja leyenda irlandesa cuenta que el monasterio de San Albeus fue fundado por orden de un ángel sobre una loma llamada Ymlech Ibuir (topónimo que simboliza la presencia del tejo).

Otra leyenda irlandesa cita la hada Fand, la cual vive bajo un tejo en Cend Tracha, junto al dolmen del mismo nombre.

Asi mismo en Asturias hay censadas más de 200 ermitas e iglesias con un tejo al lado.

El tejo escocés de Foringall supera los 2000 años y antiguamente había una iglesia y un monumento funerario.

La madera de tejo es imputrescible. Una calidad que explica porque los vikingos la utilizaban para sostener las velas de sus embarcaciones. Hasta el siglo XV los ingleses construían sus arcos con este material, a la vista de su formidable elasticidad.

En la provincia de Ourense hay un bosque de Tejos sensacional, el Teixedal de Casaio, es un prodigio de la naturaleza, único en Europa, ocupa una ladera de Peña Trevinca desde hace cientos de miles de años, es un bosque único, singular. También en el Xurés y en el Courel hay tejos. Por supuesto hay tejos en muchos cementerios gallegos.

Según la leyenda Robin Hood y Maid Marian se conocieron y se casaron a la sombra de un tejo, que aún se conserva en el cementerio anejo a la iglesia de San Cuthbert, en Doveridge. Se trata de un tejo femia de más de mil años.

Shakespeare utiliza el poderoso veneno del tejo para asesinar la Hamlet.

Según Vicente Risco los galaicos que trataban de frenar el avance de las tropas romanas se suicidaron colectivamente en el monte Medulio tragando el veneno extraído del tejo.

El árbol más viejo de Europa, es un tejo, está en Fortingall (Escocia). Existe una leyenda, que sostiene, que bajo sus ramas nació Poncio Pilato.