sábado, 22 de octubre de 2011

Cave canem

Os farsantes


Tiña un can Xeneroso,


regalo dun seu curmán da montaña.


—"Valeche pouco, —lle dixo


cando llo trouxo— para gardar a casa:


Aínda que o maten non morde a ninguén e só


xa ves, que ten boa planta,


(o can alzaba un metro)


e ladra, iso si, ladra,


ladra, sen que se canse,


o mesmo un día ou dous, que unha semana.


agora, se lle berran algo forte


ou lle ensinan, non máis, unha aguillada,


xa tes o can metido


debaixo dunha mesa ou dunha cama.


—"Sírveme o can —o Xeneroso dixo—


iso era o que eu buscaba:


un farsante! .Verás como o respectan


e non hai un que se lle suba ás barbas".


Encargoulle un colar con moitos cravos,


ordenou fixesen unha casa


de ladrillos, e logo


con cadea de ferro o can amarra,


e por se fose pouco, pintar fixo


sobre unha grosa táboa


un letreiro que avisa a todo o mundo


que o can é fero e traba.


Ninguén máis xa na finca se lle mete,


nin á froita lle van, nin ás patacas.


do can que trouxo Xeneroso corre


entre os veciños do lugar a fama,


e pode, dende entón, moi tranquilo


a perna solta xa durmir na cama.Cantos homes coñezo,

que aínda que ben non resulte a comparanza,


son como o can de Xeneroso: só


aparentan e ladran.


Hai que ver a soberbia con que ordenan!,


o imperio con que mandan!


Para eles nada de respecto é digno:


ao vello insultan, e á muller aldraxan.


Sostennos, como ao can, as aparencias,


deféndeos só a farsa.


Amador Montenegro


Versión en CastelánLos farsantesTenía un perro Generoso,

regalo de un primo suyo de la montaña.


"Te vale poco, -le dijo,


cuando se lo trajo-, para guardar la casa:


Aunque lo maten no muerde a nadie y sólo


ya ves, que tiene buena planta,


(el perro alzaba un metro)


y ladrar, eso sí, ladra,


ladra, sin que se canse,


lo mismo un día o dos, que una semana.


Ahora, si le gritan algo fuerte


o le enseñan, no más, una aguijada,


ya tienes el perro metido


debajo de una mesa o de una cama".


"Me sirve el perro, - Generoso dijo-


eso era lo que yo buscaba:


¡un farsante! .Verás como lo respetan


y no hay nadie que se le suba a las barbas".


Le encargó un collar con muchos clavos,


ordenó hicieran una casa


de ladrillos, y luego


con cadena de hierro el perro amarra,


y por sí fuera poco, pintar hizo


sobre una gruesa tabla


un letrero que avisa a todo el mundo


que el perro es fiero y muerde.


Nadie más ya en la finca se le mete,


ni a la fruta le van, ni a las patatas.


del perro que trajo Generoso corre


entre los vecinos del lugar la fama,


y puede, desde entonces, muy tranquilo


a pierna suelta ya dormir en la cama.
Cuantos hombres conozco,


que aunque bien no resulte la comparanza,


son como el perro de Generoso: sólo


aparentan y ladran.


¡Hay que ver la soberbia con que ordenan!,


¡el imperio con que mandan!


Para ellos nada de respeto es digno:


al viejo insultan, y a la mujer aldrajan.


Los sostiene, como al perro, las apariencias,


los defiende sólo la farsa.


Amador Montenegr
o

jueves, 20 de octubre de 2011

Relatos


Dende hai tempo, pasa ao meu carón coma se non me coñecese, disimula mirando para o chan, facendo que busca algo no bolso ou xogando co móbil. Ao principio eu, inocente de min, pensei que en realidade ía distraída, e entón saudábaa, pero a forma de contestarme, deume a entender que pasaba de min e non quería falarme.Intentei buscar na miña memoria a causa da súa actitude e non logrei lembrar ningún motivo para que me ignorase.Coñecina haberá uns vinte anos, unha compañeira de traballo preguntoume se estaría disposta a axudar a unha amiga, chamárana dun instituto para facer unha substitución bastante longa, ela era licenciada en filosofía e a substitución que tiña que facer implicaba impartir tamén a materia afín de latín. Deille o meu teléfono para que ela me chamase. Cando o fixo, quedamos para falar de que forma a podía axudar.Contoume o seu problema, tiña que dar clases de latín, na carreira non tivera esa materia e só a estudara no bacharelato e en COU. Sentín mágoa por ela e díxenlle que non se preocupase, eu comprometíame a prepararlle as clases todas as semanas. Quedamos en vernos todos os sábados pola mañá para poder explicarlle as clases que ela ía impartir a semana seguinte e ao mesmo tempo, tamén lle preparaba os exercicios que tiñan que facer os alumnos naquela semana.Tiña clases de segundo, terceiro e COU. As de segundo non houbo problema, pronto se puxo ao día e a min case non me deu traballo, pero as de terceiro e COU eran máis serias, en COU non podía ter fallos porque os alumnos xogábanse o aprobado de selectividade e a nota para poder entrar na carreira desexada.Cando levabamos dúas semanas, díxome que lle tiña que dicir canto lle ía cobrar, porque ela así íase sentir moito mellor.Nun principio, non souben que dicirlle, porque eran dúas ou tres horas dos sábados, máis o tempo que eu perdía preparándolle a tradución, a análise sintáctica e morfolóxica dos texto que levaba para traballar ao longo da semana, axudala a corrixir os exames, ... Non quería aproveitarme da súa situación e posto que ela quería pagarme para sentirse mellor, eu podía pórlle un prezo simbólico, quedamos en que me pagaría 2.000 pesetas á semana.Así pasaron máis de tres meses, as últimas semanas, agora non lembro se tres ou máis deixou de pagarme, díxome que non tiña cartos, que tiña que esperar uns días e a min non me preocupou.Un sábado non apareceu nin me chamou, o luns chameina eu, estaba preocupada porque non tiña materia para explicar aquela semana.-Isa que che pasou o sábado, estás enferma?-Non, non cho dixen?. Dende o mércores estou na casa, xa me rematou a substitución.-...-Xa te chamarei para pagarche o que che debo e devolverche o libro que me emprestaches.Non lembro se falamos máis, xa hai 20 anos disto, nin me chamou para pagarme nin me devolveu o libro.E agora, cando me torce a cara, eu fago propósitos todos os días de parala e lembrarlle que me debe polo menos un libro.Pero non me atrevo, son covarde.

Versión en castelánDesde hace tiempo pasa a mi lado como si no me conociese, disimula mirando para el suelo, buscando algo en el bolso o jugando con el móvil. Al principio yo, inocente de mí, pensé que en realidad iba distraída, y entonces la saludaba, pero la forma de contestarme, me dio a entender que pasaba de mí y no quería hablarme.


Intenté buscar en
mis recuerdos la causa de su actitud y no logré recordar ningún motivo para que me ignorase.

La conocí habrá unos veinte años, una compañera de trabajo me preguntó si estaría dispuesta a ayudar a una amiga, la habían llamado de un instituto para hacer una sustitución bastante larga, ella era licenciada en filosofía y la sustitución que tenía que hacer implicaba impartir también la materia afín de latín. Le di mi teléfono para que ella me llamara. Cuando lo hizo, quedamos para hablar y buscar la forma de cómo podía ayudarla.

Me contó su problema, tenía que dar clases de latín, en la carrera no había tenido esa materia y sólo la había estudiado en el bachillerato y COU. Sentí lástima por ella y le dije que no se preocupase, yo me comprometía a prepararle las clases todas las semanas. Quedamos en vernos todos los sábados por la mañana, para poder explicarle las clases que ella iba a impartir la semana siguiente y al mismo tiempo, también le preparaba los ejercicios que tenían que hacer los alumnos en aquella semana.

Tenía clases de segundo, tercero y COU. Las de segundo no hubo problema, pronto se puso al día y a mí casi no me dio trabajo, pero las de tercero y COU eran más serias, en COU no podía tener fallos porque los alumnos se jugaban el aprobado de selectividad y la nota para poder entrar en la carrera deseada.

Cuando llevábamos dos semanas, me dijo que le tenía que decir cuanto le iba a cobrar, porque ella así se iba a sentir mucho mejor.

En un principio, no supe que decirle, porque eran dos o tres horas de los sábados, más el tiempo que yo perdía preparándole la traducción, el análisis sintáctico y morfolóxico de los texto que llevaba para trabajar a lo largo de la semana, ayudarla a corregir los examenes, ...

No quería aprovecharme de su situación y puesto que ella quería pagarme para sentirse mejor, yo podía ponerle un precio simbólico, quedamos en que me pagaría 2.000 pesetas a la semana.

Así pasaron más de tres meses, las últimas semanas, ahora no recuerdo si tres o más, dejó de pagarme, me dijo que no tenía dinero, que tenía que esperar unos días y a mí no me preocupó.

Un sábado no apareció ni me llamó, el lunes la llamé yo, estaba preocupada porque no tenía materia para explicar aquella semana.

-Isa ¿qué te pasó el sábado, estás enferma?

-No, ¿no te lo dije?. Desde el miércoles estoy en casa, ya me terminó la sustitución.

-...

-Ya te llamaré para pagarte lo que te debo y devolverte el libro que me prestaste.

No recuerdo se hablamos más, ya hace 20 años de esto, ni me llamó para pagarme ni me devolvió el libro.

Y ahora, cuando me tuerce la cara, yo hago propósitos todos los días de pararla y recordarle que me debe por lo menos un libro.


Pero no me atrevo, soy cobarde.

martes, 18 de octubre de 2011

Días de lume e fume


Esta foto tomeina de internet


EU SON NINGUÉN. TI ES QUEN?

Eu son ninguén, ti es quen?
Es ninguén ti tamén?
Somos pois dous? -non o digas!

Pronto o divulgarían!
Ser alguén é unha fastío!
Que impúdico, cal a ra
presentarte todo o día
ao pantano que te admira!Versión en castelán

YO SOY NADIE. ¿TÚ ERES QUIÉN?

Yo soy nadie, ¿tú
eres quién?
¿Eres nadie tú también?
Somos pues dos —¡no lo digas!
¡Pronto lo divulgarían!

¡Ser alguien es una lata!
¡Qué impúdico, cual la rana
presentarte todo el día
al pantano que te admira!