martes, 8 de junio de 2010

O LIÑO (Linum usitatissimum)
Plantas de liño no meu xardínEsta planta estivo ao servizo da humanidade durante un período dúas veces máis longo que, por exemplo. a roda. Constituíu un fío de continuidade ao longo dos séculos, enlazando as épocas máis diversas, desde o tempo dos habitantes das primeiras palafitas de Europa.


Á época de Faraóns, a Idade Media, o Renacemento, a Revolución Industrial e por último, a época actual. Fixo historia e conservou a historia. Non sorprende, por tanto descubrir que o liño procede dunha planta chamada tecnicamente «Linus ussitatíssimum» («utilísimo liño").


A pesar da competencia intensa entre os numerosos fíos e tecidos que existen nos nosos días, o liño, elegante e suntuoso por natureza, segue gozando do favor do mercado. A ciencia e as novas tecnoloxías tentaron, sen éxito, achar o substituto sintético do liño. En realidade, moitos fabricantes de tecidos saben que o liño pode tecerse en combinación con moi diversas fibras, pero que, en todos os casos, é ao liño ao que se deben a mellora de calidade e de tacto.


Unha das súas características máis apreciadas é a súa capacidade de absorber humidade (até un vinte por cento
do seu peso seco) sen resultar húmido ao tacto. Inversamente, ten gran facilidade para liberar humidade á atmosfera. Así se explica por que o liño segue sendo un tecido imprescindible nas pezas de moda de verán de todo o mundo.
Tamén pola súa capacidade de absorber humidade, o liño é un dos tecidos de maior utilidade no fogar. A súa fama de ser o mellor limpador de vidros fúndase ademais no feito de que non perde fibras.

No mundo da mantelería fina, o liño nunca coñeceu rival, desde o momento mesmo en que empezaron a usarse manteis e panos de mesa.


Aínda que na Biblia hai numerosas referencias ao liño, a súa relación co Exipto antigo é moito máis coñecida. As momias amortallábanse con vendas de liño fino, que era tamén o tecido preferido polas clases máis altas.

Ao preguntarnos como chegou o liño a países tan diversos merece a pena lembrar que os Fenicios, os comerciantes máis importantes do mundo antigo, equipaban os seus navíos con tendas e alfombras feitas de sólido liño exipcio. Con iso ponse de relevo outra das propiedades importantes deste tecido: a súa forza e resistencia. Hai relativamente poucos anos producíronse tecidos sintéticos capaces de desempeñar algúns dos usos industriais que tradicionalmente correspondían ao liño.


O mundo da imprenta debe moito á existencia do liño: pois este permitiu a fabricación de papel en cantidades suficientes como para permitir o desenvolvemento da imprenta mecánica, e a liñaza (a semente do liño) era esencial para a fabricación das tintas de imprenta. Hai mesmo un paxaro que debe o seu nome a esta fibra: o liñaceiro ou pintarroxo.


As orixes do cultivo do liño na Galiza son moi antigos, sendo o desenvolvemento desta industria artesanal moi notable nas zonas do litoral e vales do interior. Alcanza a súa plenitude máis próxima, mediado o s. XVIII e nos primeiros anos do s. XIX, período este que, ademais do liño do país, trabállase liño procedente dos países do Mar Báltico. Unha vez transformado artesanalmente, o liño exportábase a Castela e América.-Fiandeiriña delgada
sempre metida a fiar
sempre a fiar e soñar
para logo non ser nada.

-Para logo non ser nada
iso inda está por ver
e pois coas frebas do liño
ó torcelas de camiño
algo se ha de prender.

-Algo se ha de prender
i afé que tiñas razón
que eu estábache mirando
Sen deñar que encantenón
íame indo namorando

Novoneyra, Uxío (1981) Os Eidos. Libro do Courel


Versión en castelán


Esta planta estuvo al servicio de la humanidad durante un período dos veces más largo que, por ejemplo, la rueda.

Constituyó un hilo de continuidad a lo largo de los siglos, enlazando las épocas más diversas, desde el tiempo de los habitantes de los primeros palafitos de Europa.

A la época de los Faraones, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Industrial y por último, la época actual. Hizo historia y conservó la historia. No sorprende, por tanto descubrir que el lino procede de una planta llamada técnicamente «Linus ussitatíssimum»:«utilísimo lino".

A pesar de la competencia intensa entre los numerosos hilos y tejidos que existen en nuestros días, el lino, elegante y suntuoso por naturaleza, sigue disfrutando del favor del mercado. La ciencia y las nuevas tecnologías intentaron, sin éxito, hallar el sustituto sintético del lino. En realidad, muchos fabricantes de tejidos saben que el lino puede tejerse en combinación con muy diversas fibras, pero que, en todos los casos, es al lino a lo que se deben la mejora de calidad y de tacto.

Una de sus características más apreciadas es su capacidad de absorber humedad (hasta un veinte por ciento de su peso seco) sin resultar húmedo al tacto. Inversamente, tiene gran facilidad para liberar humedad a la atmósfera. Así se explica por que el lino sigue siendo un tejido imprescindible en las piezas de moda de verano de todo el mundo.

También por su capacidad de absorber humedad, el lino es uno de los tejidos de mayor utilidad en el hogar. Su fama de ser el mejor limpiador de vidrios se funda además en el hecho de que no pierde fibras. En el mundo de la mantelería fina, el lino nunca conoció rival, desde el momento incluso en que empezaron a usarse manteles y servilletas.

Aunque en la Biblia hay numerosas referencias al lino, su relación con el Egipto antiguo es mucho más conocida. La momias se amortajaban con vendas de lino fino, que era también el tejido preferido por las clases más altas.

Al preguntarnos como llegó el lino a países tan diversos merece la pena recordar que los Fenicios, los comerciantes más importantes del mundo antiguo, equipaban sus navíos con tiendas y alfombras hechas de sólido lino egipcio. Con eso se ponen de relieve otra de las propiedades importantes de este tejido: su fuerza y resistencia. Hace relativamente pocos años se produjeron tejidos sintéticos capaces de desempeñar algunos de los usos industriales que tradicionalmente correspondían al lino.

El mundo de la imprenta debe mucho a la existencia del lino: pues este permitió la fabricación de papel en cantidades suficientes como para permitir el desarrollo de la imprenta mecánica, y la linaza (la semilla del lino) era esencial para la fabricación de las tintas de imprenta. Hay incluso un pájaro que debe su nombre gallego a esta fibra: Pardillo ( liñaceiro o pintarroxo).

Los orígenes del cultivo del lino en Galicia son muy antiguos, siendo el desarrollo de esta industria artesanal muy notable en las zonas del litoral y valles del interior.

Alcanza su plenitud más próxima, a mediados del s. XVIII y en los primeros años del s. XIX, período este que, además del lino del país, se trabaja lino procedente de los países del Mar Báltico. Una vez transformado artesanalmente, el lino se exportaba a Castilla y América.-Hilanderilla delgada
siempre ocupada en hilar,
siempre a hilar y soñar
para luego no ser nada.

-Para luego no ser nada
eso aún está por ver,
pues con la hebras de lino
al torcerlas de camino
algo se ha de prender.

-Algo se ha de prender
y a fe que tenías razón
que te estaba yo mirando
sin advertir, mientras tanto,
que me iba enamorando.

Novoneyra, Uxío (1981) Os Eidos. Libro do Courel