sábado, 25 de febrero de 2012

San Andrés de Teixido
A lenda di que amarrado a unha cruz en forma de aspa, San Andrés morreu na cidade grega de Patras e o seu corpo chegou á costa galega nunha barca de pedra (o mesmo que Santiago e tamén a Virxe, moito nos gustan aos galegos as barcas de pedra ). Segundo parece, aínda que non lle gustou moito o sitio quedouse porque Deus díxolle
"Quédate aquí Andrés, que de vivos ou de mortos todos te virán ver".

Outra lenda di que un día apareceu en Teixido o mismísimo Cristo, ía con San Pedro, e como sentise sede e a falta dunha fonte en que saciala, colleu unha mazá e dentro da mazá atopou a San Andrés, e este intentou persuadir a Cristo para que o sacase de alí, a onde non chegaba case ningún peregrino, mentres todos ían a Compostela. Como lle deu mágoa o santo, Cristo regaloulle unha fonte e prometeulle que ninguén entraría no Ceo se antes non peregrinaba ao seu santuario en Teixido, de aí vén o dito: "A San Andrés de Teixido vai de morto quen non vai de vivo" . Na " fonte do Santo", os romeiros deben de beber auga dos tres canos (hai quen fala de 7 grolos de cada un deles). Tras pedir un desexo, poden saber se este será concedido, se botan unha faragulla de pan na pila da auga. Se a faragulla flota, o desexo cumprirase, se pola contra afúndese a petición será rexeitada.

Outra crenza, de San Andrés de Teixido, é que unha planta que medra nesta contorna, a herba de namorar, provoca o namoramento das parellas ou da persoa desexada.

O camiño de San Andrés ten un carácter triplo: por terra, por mar e polo ceo. As estrelas son almas, e seguen o camiño de San Andrés, que remata mesmo enriba da capela, ou sexa, a Vía Láctea, tamén chamada Camiño de Santiago.

O camiño do mar fíxoo o propio santo e alí está, ao pé dos cantís, a barca de pedra na que chegou.


O camiño nos últimos tramos está marcado por milladoiros. O romeiro debe levar unha pedra e depositala nun deles. Tamén debe respectar aos animais e plantas do camiño, pois coma as pedras, son almas. Xa que din as lendas que na forma en que se vai a Teixido, despois de mortos, é reencarnados en lagartos, sapos, cobras, corvos, insectos, ... Ata as caveiras son almas en peregrinación. E outras almas van cos vivos, acompáñanos na súa viaxe: hai que lles deixar sitio no coche, no autobús, na mesa, ... Van buscalos ao cemiterio e dinlles: "
Fulano, imos!", e a Teixido coa alma do parente.

Unha das tradicións consiste en volver da romaría co ramo de San Andrés. O ramo consta dunha vara de abeleira, e atadas nela, varias poliñas de teixo. Ao ramo tamén se lle pon algo de "herba de namorar".
Versión en castelán

La leyenda dice que atado a una cruz en forma de aspa, San Andrés murió en la ciudad griega de Patras y su cuerpo llegó a la costa gallega en una barca de piedra (lo mismo que Santiago y también la Virgen, mucho nos gustan a los gallegos las barcas de piedra). Según parece, aunque no le gustó mucho el sitio se quedó, porque Dios le dijo "Quédate aquí Andrés, que de vivos o de muertos todos te vendrán a ver".

Otra leyenda dice que un día apareció en Teixido el mismísimo Cristo, iba acompañada por San Pedro, y como sintiera sed y a falta de una fuente donde saciarla, cogió una manzana y dentro de la manzana encontró a San Andrés, y este intentó persuadir a Cristo para que lo sacara de allí, a donde no llegaba casi ningún peregrino, mientras todos iban a Compostela. Como tuvo lástima del santo, Cristo le regaló una fuente y le prometió que nadie entraría en el Cielo si antes no peregrinaba a su santuario en Teixido, de ahí viene el dicho: "A San Andrés de Teixido va de muerto quien no va de vivo" . En la " fuente del Santo", los romeros deben de beber agua de los tres caños (hay quien habla de 7 tragos de cada uno de ellos). Tras pedir un deseo, pueden saber si este será concedido, si echan una miga de pan en la pila del agua. Si la miga flota, el deseo se cumplirá, si por el contrario se hunde la petición será rechazada.

Otra creencia es que una planta que crece en este entorno, la hierba de enamorar, provoca el enamoramiento de las parejas o de la persona deseada.

El camino de San Andrés tiene un carácter triple: por tierra, por mar y por el cielo. Las estrellas son almas, y siguen el camino de San Andrés, que termina mismo encima de la capilla, o sea, la Vía Láctea, también llamada Camino de Santiago.

El camino del mar lo hizo el propio santo y allí está, al pie de los acantilados, la barca de piedra, en la que llegó.


El camino en los últimos tramos está marcado por "humilladeros". El romero debe llevar una piedra y depositarla en uno de ellos. También debe respetar a los animales y plantas del camino, pues como las piedras, son almas. Ya que dicen las leyendas que en la forma en que se va a Teixido, después de muertos, es reencarnados en lagartos, sapos, culebras, cuervos, insectos, ... Hasta las calaveras son almas en peregrinación. Y otras almas van con los vivos, los acompañan en su viaje: hay que dejarles sitio en el coche, en el autobús, en la mesa, ...Los van a buscar al cementerio y les dicen: "Fulano, vamos!", y a Teixido con el alma del pariente.


Una de las tradiciones consiste en volver de la romería con el ramo de San Andrés. El ramo consta de una vara de avellano, y atadas en ella, varias ramitas de tejo. Al ramo también se le pone algo de "hierba de enamorar".

jueves, 23 de febrero de 2012

Tal día coma hoxe, en 1837, naceu Rosalía de Castro
Xa non mana a fonte, esgotouse o manancial;
xa o viaxeiro alí nunca vai a súa sede a apagar.

Xa non agroma a herba, nin florece o narciso,
nin nos aires espallan o seu recendo os lirios.

Só a canle areosa da seca corrente
lémbralle ao sedento o horror da morte.

Mais non importa!; de lonxe outro regueiro murmura
onde humildes violetas o espazo perfuman.

E dun salgueiro a ramaxe, ao mirarse nas ondas,
tende en torno da auga a súa fresquísima sombra.

O sedento viaxeiro que o camiño atravesa,
humedece os beizos na linfa serena
do regueiro que a árbore coas súas ramas sombrea,
e ditoso esquécese da fonte xa seca.

A orillas del Sar, Rosalía de Castro


Versión en castelán


Sólo el cauce arenoso de la seca corriente
le recuerda al sediento el horror de la muerte.

¡Mas no importa!; a lo lejos otro arroyo murmura
donde humildes violetas el espacio perfuman.

Y de un sauce el ramaje, al mirarse en las ondas,
tiende en torno del agua su fresquísima sombra.

El sediento viajero que el camino atraviesa,
humedece los labios en la linfa serena
del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea,
y dichoso se olvida de la fuente ya seca.
A orillas del Sar, Rosalía de Castro