martes, 4 de agosto de 2009

A Lúa


Os antigos galegos adoraban a Lúa honrábana con bailes chamados "chafarranchainas", nas noites de lúa chea.

Como parella do Sol, a Lúa é de sexo feminino. Pelexaron, o sol botoulle borralla na cara, e a Lúa guindoulle agullas ao Sol. E así quedaron como son, a Lúa condenada a andar de noite e ser comida polo lobo. Hai quen di que cando non se ve, é que a tragou o león. As manchas que se lle ven son un home cun feixe de silvas ás costas condenado a ser visto por todos; Deus castigouno por traballar en domingo.

A Lúa mide e anuncia o tempo. O calendario das lúas rexe a agricultura e cada fase, ou cuarto, propicia ou desaconsella moitos labores no campo. Goberna as mareas e cando sobe o mar morren os enfermos. O tempo meteorolóxico tamén se pode ler na lúa. Se o cuarto ten os cornos para enriba, anuncia choiva, e se os ten envorcados, tempo seco. Cando é chea anuncia choiva se ten circo, e calor se está avermellada. Tamén pode ser que anuncie guerras.

Inflúe moito na vida da xente, rexe o humor e o amor, xa que home/muller que che gusta vese reflectido/a nela. Tamén se lle piden cartos dicindo "Nova Lúa que me ves, dáme diñeiro para todo o mes". Pero se se lle tiran pedras acábase o mundo.

O luar é bo para curar o mal de Aire, o tangaraño, a dor de moas, as epilepsias, o fogo ardente, os malos partos, os perigos de augas correntes e as consecuencias das malas linguas. Pero se é luar de Eclipse é moi malo e o que toca non se pode comer. Tamén se di que a luz da lúa empreña as mulleres. Os nenos que dormen ao luar espertan con medo e coa voz tomada, ou perden o sentido. Son os aluados ou lunáticos. Así mesmo, as persoas que toman o luar ou o luar pardo, que é o seu reflexo, póñense desa cor, amarelada, son os aluarados.

A Lúa nace cada vez que comeza un cuarto crecente. Cando remata o cuarto minguante, morre e, aos tres días, renace; nese momento prodúcense moitos partos e comezan os cambios de tempo, prognosticándose así o tempo que vai vir mentres dura esa fase. Todos os cuartos de xaneiro son de Lúa Morta, e non son propicios para nada. Aínda así é neste mes cando se sementan as ervellas para que non as coma a curuxa e hai quen, por ser a primeira do ano, a prefire: "Lúa a de xaneiro e amor o primeiro".

Lúa Vella (ou Chea) "é mellor un día de lúa vella ca dous de nova". Favorece todas as cousas: nacen bos e sans os animais, pódase a cepa nova, córtanse as madeiras, bótanse as patacas e seméntanse os legumes, cóllense os froitos e córtase o pelo para que renaza forte e sen canas. Cando a muller queda en cinta nesta lúa será un neno.

Lúa Nova "se trona na lúa nova, trinta días é mollada", pois os desta lúa son tronos femia e traen moita máis auga cós outros. "Deus te bendiga, lúa nova, para que non doia denten nin moa". Cortase a madeira polo pé, nunca as pólas, pódase a cepa vella, enxértanse as árbores, as vacas que paren na lúa nova dan máis leite. Se se capan os touros e son negros, vólvense roxos. A la que se tinxe non queda ben tinguida.Cando a muller queda en cinta nesta lúa será unha nena.

Lúa en Crecente favorece o comezo de empresas e negocios, faise a marmelada para que medre nas cuncas, aprovéitanse os baños de mar na de agosto, mátanse os porcos para que medre a carne tendo coidado de non poñela ao luar, e sálgase para que non lle entren os vermes.

Lúa en Minguante "cando minguar a lúa non comece cousa ningunha" agás curar e afumar a carne do mes de xaneiro e sementar algúns legumes. "Se un neno nace en minguante, o seu irmán será igualante".

Bibliografía: Dicionario dos seres Míticos Galegos, Editorial XeraisCastelán


Los antiguos gallegos adoraban la Luna la honraban con bailes llamados "chafarranchainas", en las noches de luna llena.

Como pareja del Sol, la Luna es de sexo femenino. Pelearon, el sol le echó ceniza en la cara, y la Luna le arrojó agujas al Sol. Y así quedaron como son, la Luna condenada a andar de noche y ser comida por el lobo. Hay quien dice que cuando no se ve, es que la tragó el león. Las manchas que se le ven son un hombre con un manojo de zarzas a la espalda condenado a ser visto por todos; Dios lo castigó por trabajar en domingo.

La Luna mide y anuncia el tiempo. El calendario de las lunas rige la agricultura y cada fase, o cuarto, propicia o desaconseja muchas labores en el campo. Gobierna las mareas y cuando sube el mar mueren los enfermos. El tiempo meteorológico también se pode leer en la luna. Si el cuarto tiene los cuernos para arriba, anuncia lluvia, y se los tiene volcados, tiempo seco. Cuando es llena anuncia lluvia si tiene circo, y calor se está rojizo. También puede ser que anuncie guerras.

Influye mucho en la vida de la gente, rige el humor y el amor, ya que el /la hombre/mujer que te gusta se ve reflejado/a en ella. También se le pide dinero diciendo "Nueva Luna que me ves, me das dinero para todo el mes". Pero si se le tiran piedras se acaba el mundo.

La luz de la luna es buena para curar el mal de Aire, mal de ojo, el dolor de muelas, las epilepsias, el fuego ardiente, los malos partos, los peligros de aguas corrientes y las consecuencias de las malas lenguas. Pero si es luz de Eclipse es muy mala y lo que toca no se pode comer. También se dice que la luz de la luna deja en cinta a las mujeres. Los niños que duermen a la luz de la luna despiertan con miedo y con la voz ronca, o pierden el sentido. Son los locos o lunáticos. Asimismo, las personas que toman la luz de la luna o luz parda, que es su reflejo, se ponen de ese color, amarillento, son los lunáticos.

La Luna nace cada vez que comienza un cuarto creciente. Cuando termina el cuarto menguante, muere y, a los tres días, renace; en ese momento se producen muchos partos y comienzan los cambios de tiempo, pronosticándose así el tiempo que va a venir mientras dura esa fase. Todos los cuartos de enero son de Luna Muerta, y no son propicios para nada. Aun así es en este mes cuando se siembran las habas para que no las como la lechuza y hay quien, por ser la primera del año, la prefiere: "Luna la de enero y amor el primero".

Luna Vieja (o Llena) "es mejor un día de luna vieja que dos de la nueva". Favorece todas las cosas: nacen buenos y sanos los animales, se poda la cepa joven, se cortan las maderas, se echan las patatas y se siembran las legumbres, se cogen los frutos y se corta el pelo para que crezca fuerte y sin canas. Cuando la mujer queda en cinta en esta luna será un niño.

Luna Nueva "si truena en la luna nueva, treinta días es mojada", pues los de esta luna son truenos hembra y traen mucha más agua que los otros. “Dios te bendiga, luna nueva, para que no me duela dienten ni muela". Se talaran los árboles, nunca las ramas, se poda la cepa vieja, se injertan los árboles, las vacas que paren en la luna nueva dan más leche. Si se castran los toros y son negros, se vuelven rubios. La lana que se tiñe no queda bien teñida. Cuando la mujer queda en cinta en esta luna será una niña.


Luna en Creciente favorece el comienzo de empresas y negocios, se hace la mermelada para que crezca en los tazones, se aprovechan los baños de mar en la de agosto, se matan los cerdos para que crezca la carne teniendo cuidado de no ponerla a la luz de la luna, y se sala para que no le entren los gusanos.

Luna en Menguante "cuando mengua la luna no comience cosa ninguna" excepto curar y ahumar la carne del mes de enero y sembrar algunas legumbres. "Si un niño nace en menguante, su hermano será igualante".


1 comentario:

mariajesusparadela dijo...

Hai cousas que eu sei doutra maneira, pero, pocas.
Quén me dira traducir coma ti para darlle a coñecer a Víctor Campio a tanta xente que non oiu falar del...