martes, 19 de enero de 2010

Eu penso que era o seu deber

Todos os medios de comunicación falan da oposición da RAG ao DECRETO, pero, que se podía esperar?. Non é precisamente este o seu traballo?.

Eu penso que os membros da RAG non fixeron nada extraordinario era o seu deber e o seu traballo, por iso non teño pensado sumarme a glorificación. Xa ía sendo hora de que tomase o mando, de que a política deixase de manexar a Institución.

Os políticos son elixidos polos cidadáns para que gobernen o país, non para que destrúan o signo máis importante da identidade galega.


En que país do mundo a lingua propia é unha moeda de cambio coa que xogan os políticos para gañar ou perder as eleccións?


Aproveitando a conxuntura, sería bo que agora que estamos ao asunto, nos poñamos todos de acordo dunha bendita vez, cheguemos a un consenso, impoñamos a autoridade e que as NORMAS para o galego moderno sexan as definitivas; porque isto de estar cambiando a NORMA como se fose unha moda a seguir
é unha das causas pola que moitos galegos perden o interese por escribir en galego, réstalle seriedade e arruínanos aos que amamos a lingua.

"A Real Academia Galega, RAG é a institución científica que ten como obxectivo o estudo da cultura de Galicia, e especialmente, da lingua galega. Elabora as súas normas gramaticais, ortográficas e léxicas, á vez que defende e promove a lingua.
A súa lema é «Colligit. Expurgat. Innovat» («Escolle. Expurga. Innova»)"

Tradución ao castelán


Todos los medios de comunicación hablan de la oposición de la RAG al DECRETO, pero, ¿qué se podía esperar?. ¿No es precisamente este su trabajo?.

Yo pienso que los miembros de la RAG no hicieron nada extraordinario era su deber y su trabajo, por eso no voy a sumarme a la glorificación. Ya era hora de que tomase el mando, de que la política dejase de manejar la Institución.

Los políticos son elegidos por los ciudadanos para que gobiernen el país, no para que destruyan el signo más importante de la identidad gallega.

¿En qué país del mundo la lengua propia es una moneda de cambio con la que juegan los políticos para ganar o perder las elecciones?

Aprovechando la coyuntura, sería bueno que ahora que estamos en el asunto, nos pongamos todos de acuerdo de una bendita vez, lleguemos a un consenso, impongamos la autoridad y que las NORMAS para el gallego moderno sean las definitivas; porque esto de estar cambiando la NORMA como se fuera una moda a seguir es una de las causas por la que muchos gallegos pierden el interés por escribir en gallego, le resta seriedad y nos arruina a los que amamos la lengua.
"La Real Academia Gallega (Real Academia Galega en gallego, RAG) es la institución científica que tiene como objetivo el estudio de la cultura de Galicia, y especialmente, de la lengua gallega. Elabora sus normas gramaticales, ortográficas y léxicas, al tiempo que defiende y promueve la lengua. Su lema es «Colligit. Expurgat. Innovat» («Escoge. Expurga. Innova»)

2 comentarios:

Eastriver dijo...

Dilaida, estoy totalmente a favor. Radicalmente a favor. Hay cosas en las que es necesario ser radical: en defender un legado cultural, una lengua, una colectividad. Es penoso lo que ocurre en tu país: no es que no me guste el PP (que no me gusta) es que ahí, en Galicia, el PP quiere cargarse un patrimonio cultural y lingüístico. Es así: le molesta la diversidad cultural del Estado, está a favor de la uniformidad. Pero ¿cómo ocurre lo que ocurre? Me cuesta entenderlo. Pienso que el gallego medio tiene una diglosia cultural muy pronunciada. Adelante con la lucha: es esencial y ha de ser el camino. Un gran abrazo (ahora que seremos compañeros de la Semana de...: ¿por qué no una semana del gallego???? ya lo hablaremos)

Ciberculturalia dijo...

Estoy convencida que al final ganaráis vustra razonable batalla en defensa de vuestra lengua. Estoy con vosotros
Un beso